ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 รหัสวิชา 3000-1610 วิชา คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน หน่วยกิต 1 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะคุณภาพชีวิตที่ดี ทักษะจัดการปัญหาชีวิต โดยเน้นกระบวนการคิดแบบสัมมาทิฐิ หลักพุทธจิตวิทยา ตระหนักในคุณค่าตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม และ ตระหนักถึงความสุขและปลอดภัยในการทำงาน

จุดประสงค์รายวิชา
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
2.  เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัย-สุขความสุขในการดำเนินชีวิตอันชอบธรรม
3.  เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ